Page Layout

İhracat

 İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri 
kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak.

G.T.İ.P tesbiti yapmak.
Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak
(sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..)

A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi 'ni hazırlamak, ilgili oda ve
Gümrük idarelerinden onaylatmak.

Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak
ve Ekspertiz Raporu almak.

Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil
ve intac'ını yapmak.

Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.